Explosionsfarlig zon gas panna

ATEX-direktivet (Atmosphères Explosibles, även känt som direktiv 94/9 / EG - är en EU-förordning som definierar de väsentliga kraven för produkter som är avsedda för administration i explosionsfarlig atmosfär. Explosionsfaren hos metan och kolstoft är den överväldigande delen av maskiner och utrustning som används i kolgruvor, och ATEX-direktivet gäller utrustning och skyddssystem som är avsedda att användas i explosionsfarliga områden. Fram till nyligen var säkerhetsbestämmelserna i de enskilda EU-staterna uppdelade mellan dem, vilket berodde på en väsentlig hinder för fri utbyte av varor mellan medlemsländerna.Av den här meningen skapades det förenande ATEX-direktivet, vilket förenade befintliga mönster och lätt underlättar omsättningen av produkter i den europeiska gruppen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är det viktigaste målet med ATEX-direktivet att allokera friflödet av varor som säkerställer en hög grad av explosionsskydd. När det gäller anordningar som är avsedda att användas i närheten av explosionshotade områden utgav Europaparlamentet och Europeiska unionen den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som föll i en lägenhet den 1 juli 2003. Dessutom godkändes direktiv 1999/92 / EG ATEX137 (även kallat ATEX USERS den 16 december 1999, vilket i sin tur gäller minimikraven för säkerhet på funktioner i områden där risk för explosiv atmosfär föreligger. ATEX-direktivet 94/9 / EG började fungera till den 1 juli 2003 och ersatte tidigare tidigare direktiv 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (fr Conformité EuropéenneCertifieringsorganets identifikationsnummerExekveringssymbolexplosionsgruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosiv undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex träning